Pronunciar bé paraules franceses amb dièresi

El menys conegut dels accents utilitzats en francès és sens dubte la dièresi. Per a què serveix i quina és la pronunciació correcta de les paraules que la contenen?

En francès, aquest accent és un signe ortogràfic format per dos punts juxtaposats que es col·loquen sobre determinades vocals: e, i, o, u, y. Indica que la vocal accentuada no ha de formar un dígraf i que, per tant, ha d’estar separada de la vocal anterior o següent a la divisió sil·làbica.

Sabeu, per exemple, que en francès el dígraf -ai- es llegeix “è”; el trobem molt sovint, especialment en les desinències de l’imperfet en primera, segona i tercera persona del singular així com en la tercera persona del plural:

Je jouais, tu jouais, il jouait, ils jouaient

Si la i porta dièresi, ja no es pot associar amb la a que la precedeix per formar el fonema “è”; aquest és el cas de la paraula « dadaïsme »: [da/da/ism]. De la mateixa manera, amb « héroïsme », la grafia -oi- no pot llegir-se “wa” sinó o/i: [e/ro/ism].

Finalment, cal assenyalar que des de les correccions ortogràfiques de 1990, les paraules acabades amb la síl·laba -gu- es pronuncien clarament i seguides d’una e o una i porten dièresi a la u: aiguë (agut), ambiguë (ambigu), ambigüité (ambigüitat), contiguë (contigu), exiguë (exigu), exiguïté (exigüitat).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies