La llengua francesa intenta evitar el hiat (1)

No entendre fins a  quin punt els francesos detesten el hiat, és a dir, la successió de dues vocals que pertanyen a síl·labes diferents, és estar condemnat a no entendre una multitud de “rareses”. Perquè els francesos són molt enginyosos quan es tracta d’evitar aquest hiat tan desagradable a les seves orelles. Simplement podem dir que el principi recurrent és intercalar una consonant entre les dues vocals en qüestió.

En primer lloc, aquest antipatia vers el hiat explica algunes excepcions gramaticals:

 • L’adjectiu demostratiu masculí singular Ce es transforma en Cet davant d’una paraula que comença amb vocal: Ce stylo / Cet ami
 • L’adjectiu possessiu femení de la tercera persona del singular Sa es converteix en Son davant de vocal: Sa participation /  Son offre
 • Els articles Le i La passen a L’ davant d’una paraula que comença per vocal: Le manteau / L’ordinateur i La chaussure / L’ école
 • Alguns adjectius es transformen: per exemple, beau es converteix en bel i vieux canvia a vieil:  Beau bâtiment / Bel édifice i Beau cheval / Bel homme
 • L’adició d’una « t » d’enllaç en determinades inversions subjecte-verb per la interrogació (quan el verb acaba en vocal i el pronom també comença amb una vocal): Reviendra-t-il? A-t-il chanté?

Llavors, també explica les normes de l’enllaç:

Sense entrar en detalls (alguns enllaços són obligatoris, altres són facultatius, els últims estan prohibits), la raó mateixa de l’enllaç és evitar el hiat. A « Un ami » , si no fem l’enllaç, pronunciaríem la vocal nasal « un »  seguida de la vocal a; per tal d’evitar-ho, els francesos fan l’enllaç i pronuncien: un/na/mi

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,

Consequència de la desaparició de la e caduca en francès

Avui, un tema una mica tècnic i per tant una mica delicat. Es distingeixen en fonètica dos tipus de consonants: les sonores, que es produeixen utilitzant les cordes vocàliques, i les sordes, per les quals no usem les cordes vocals. En general, a cada consonant sorda correspon una versió sonora i viceversa.

Consonant sonora

Consonant sorda

B (Banane)

D (Danemark)

V (Rêve)

Z (Casa)

J (Girafa)

G (Galápagos)

P (Patate)

T (Toronto)

F (France)

S (Suisse)

CH (Chocolata)

K (Cameroun)

En francès, és freqüent que desaparegui a l’oral la e caduca (excepte en el sud de França); aquesta desaparició posa llavors en contacte dues consonants.

Ex.: ” Je peux ” es pronuncia ” j’peux ” ; ” je veux ” : ” j’veux ”

Però, és impossible pronunciar una consonant sonora seguida d’una consonant sorda o una consonant sorda seguida d’una consonant sonora: dues consonants de naturalesa diferent no poden ser pronunciades juntes. Per tant, és necessari modificar la naturalesa d’una de les dues consonants: en francès, generalment, és la segona que influencia la primera i que li dóna la seva naturalesa.

– A ” j’peux “, la “j” és sonora i la “p” és sorda; cal fer doncs una modificació. La “p” donarà la seva naturalesa a la “j”, és a dir, que hem de pronunciar la versió sorda de “j”, que és “ch”. Fonèticament, ” j’peux ” serà doncs ” chpeux “.

– A ” j’veux “, la “j” és sonora i la “v” també ho és. No hi ha cap problema, les dues consonants podran pronunciar-se seguides sense efectuar cap canvi.

 

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

I Bon Any Nou per a tothom!

Tagged , , ,

Pronunciació de la grafia “oi” en francès

Com es pronuncia la grafia oi? La e llatina es va transformar, en un primer moment, a La Gàl·lia, en ei. Per exemple, me, lògicament va passar a mei. A principis del segle XII, aquest diftong es va transformar de nou en oi; mei es pronunciava i s’escrivia moi. És, per cert, l’ortografia actual del francès.

Però si la grafia va quallar fa ja un mil·lenni, la llengua parlada ha continuat evolucionant i l’ortografia no ha correspost més a la fonètica. A la fi del segle XII oi es va pronunciar /oé / després /oè /. Si aneu al Quebec, és així com es pronuncia.

A la fi del segle XV, els habitants de París comencen a pronunciar /wa/; aquesta pronunciació aviat es difon en tot el país i a la Revolució, només els aristòcrates continuen pronunciant /oè/. Més tard, un episodi cèlebre de la història de França mostra fins a quin punt la pronunciació /wa/ s’havia tornat majoritària. En la Restauració, en 1814, en el moment de la pujada al tron, Luis XVIII hauria pronunciat: “ Le Roè, c’est moè “, la qual cosa li hauria valgut gran nombre de burles.

Però atenció! En la mateixa època, oi, en algunes paraules, comença a pronunciar-se no /wa/ sinó /è/. Llavors es va canviar la grafia per ai. És per aquest motiu, per exemple, que existeix la paraula “ français “ i el nom “ François “: el primer, al contrari del segon, va sofrir la reforma de l’ortografia, es pronuncien de forma diferent però tenen un origen comú.

En resum, després d’aquesta època, cap altre canvi de pronunciació ha canviat el curs de les coses, i heus aquí perquè la grafia oi es pronuncia encara /wa/!

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , ,

Treballar la prosòdia en curs de francès llengua estrangera

En francès, a l’oral, hi ha un component fonamental: la prosòdia. Què és? Són les regles d’accent, ritme, melodia, velocitat i pauses. Aquestes normes poden ser obligatòries, com aquesta de l’accent final de grup:

Je vais au cinéma demain soir.

o bé opcionals, com aquesta altra amb l’entonació en augment per a la pregunta

Tu vas au cinéma demain soir ?

En un curs de francès llengua estrangera és bàsic estudiar i després dominar mínimament aquestes eines per tal de comunicar-se d’una manera eficaç en francès.

Però amb massa freqüència s’oblida que aquesta mateixa prosòdia ens permet expressar els nostres sentiments. Gràcies al ritme, la melodia, les pauses, etc., transmetem les nostres emocions al nostre interlocutor. Cada llengua té els seus motlles prosòdics preparats per a ser utilitzats. Una mateixa frase tindrà doncs múltiples significats, depenent de si es pronuncia d’una manera o una altra. En general, els estudiants de francès llengua estrangera només coneixen dos patrons prosòdics: l’afirmació i la pregunta.

No obstant això, hi ha molts d’altres! Avui, a manera de sensibilització, us proposem set models prosòdics per expressar, en francès, set emocions/sentiments de base. Heus aquí set maneres de dir: « Il va neiger demain. »

 

 

 1. Afirmació neutra
 2. Pregunta neutra
 3. Verificació (és això? Ho he entès bé?)
 4. Sorpresa (no ho sabia)
 5. Incredulitat, dubte
 6. Insistència contra l’escepticisme (no em diguis el contrari)
 7. Pànic (els meus geranis no aguantaran!)

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,

Breu curs sobre les contraccions a l’oral en francès

Tots els aprenents experimenten amb això: el francès no es pronuncia com s’escriu. El cas és que el codi oral i el codi escrit, al contrari d’altres llengües llatines, se separen com si fossin dos continents. Sens dubte, no estem en la situació de l’àrab, que veu coexistir l’àrab literari -llengua franca entre tots els àrabs cultivats- i les seves variants orals i locals (al Marroc, a Tunísia, a Algèria, etc.). Però tendim a això.
Per resumir, el cas és que l’ortografia del francès es va fixar en el segle XVII mentre que la seva pronunciació no ha deixat d’evolucionar i de modificar. És per aquest motiu que donem una gran importància a la fonètica en els nostres cursos de francès.

Algunes regles són útils per parlar i entendre la part oral d’una llengua com ara el francès. No només « ne », en la negació « ne … pas » és sistemàticament eludit, sinó que certs sons desapareixen si la situació no és formal (el que constitueix la majoria de les vegades).

Exceptuant el sud del país, la e final cau, fins i tot davant d’una consonant, a: me, te, se, le, de i je. Atenció però: « je » es converteix en «  j’ » però es pronuncia « ch »: j’pars es diu « chpar »; de la mateixa manera « de » es fa « d » però es pronuncia « t »: Beaucoup d’farine es diu « bocoutfarine ». Altres vocals finals cauen, només davant d’una vocal: la i del pronom relatiu quic’est toi qu’as fait ça?»), i la u de tuT’es parti quand?»).

Finalment, certes consonants finals també tenen tendència a desaparèixer: la l a il, ils, elle, elles, i plus, per exemple: elles sont parties es converteix en «è sont parties»; il desapareix clarament en l’expressió il y a, que es pronuncia simplement « ya ».

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , ,

La nova pàgina web de VOILÀ

Segurament us heu fixat que acabem de canviar la nostra pàgina web! Més fàcil per a accedir-hi i més clar. Permet presentar-nos millor i fer conèixer adequadament els nostres serveis, sobretot els nostres cursos en empreses.

Aquesta nova pàgina web ofereix la possibilitat de visionar extractes d’una sessió de correcció fonètica. Al principi, els estudiants sempre estan intrigats pel contingut i la forma d’aquestes sessions: heus aquí doncs una mostra del seu desenvolupament; ja veureu com és prou divertit!

També hem afegit una nova secció: «Els nostres clients». Hi veureu les diferents empreses per a les quals treballem actualment, però també podreu llegir els objectius d’aprenentatge de cada curs i l’opinió del responsable de formació (o directament dels estudiants implicats) sobre aquesta formació en francès. Estem actualitzant i recollint totes aquestes informacions, així doncs aquesta secció evolucionarà durant les pròximes setmanes i esperem que ben aviat serà completada.

La pàgina del blog és més airejada i les il·lustracions faran que sigui més agradable la lectura dels bitllets.

En resum, esperem que aquesta nova versió de la nostra pàgina web us agradi i si teniu comentaris: no vacil·leu!

Us desitgem a tots i a totes unes molt bones festes de fi d’any!

Tagged , ,