La llengua francesa intenta evitar el hiat (1)

No entendre fins a  quin punt els francesos detesten el hiat, és a dir, la successió de dues vocals que pertanyen a síl·labes diferents, és estar condemnat a no entendre una multitud de “rareses”. Perquè els francesos són molt enginyosos quan es tracta d’evitar aquest hiat tan desagradable a les seves orelles. Simplement podem dir que el principi recurrent és intercalar una consonant entre les dues vocals en qüestió.

En primer lloc, aquest antipatia vers el hiat explica algunes excepcions gramaticals:

  • L’adjectiu demostratiu masculí singular Ce es transforma en Cet davant d’una paraula que comença amb vocal: Ce stylo / Cet ami
  • L’adjectiu possessiu femení de la tercera persona del singular Sa es converteix en Son davant de vocal: Sa participation /  Son offre
  • Els articles Le i La passen a L’ davant d’una paraula que comença per vocal: Le manteau / L’ordinateur i La chaussure / L’ école
  • Alguns adjectius es transformen: per exemple, beau es converteix en bel i vieux canvia a vieil:  Beau bâtiment / Bel édifice i Beau cheval / Bel homme
  • L’adició d’una « t » d’enllaç en determinades inversions subjecte-verb per la interrogació (quan el verb acaba en vocal i el pronom també comença amb una vocal): Reviendra-t-il? A-t-il chanté?

Llavors, també explica les normes de l’enllaç:

Sense entrar en detalls (alguns enllaços són obligatoris, altres són facultatius, els últims estan prohibits), la raó mateixa de l’enllaç és evitar el hiat. A « Un ami » , si no fem l’enllaç, pronunciaríem la vocal nasal « un »  seguida de la vocal a; per tal d’evitar-ho, els francesos fan l’enllaç i pronuncien: un/na/mi

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,

Validació dels coneixements adquirits per l’experiència a França

Molts empleats han après el seu ofici en el lloc treball i, per tant, no són titulars de cap certificat d’estudis. Això els impedeix, sobretot, reprendre una formació relacionada amb el seu sector d’activitat. A França, des de 1984, és possible obtenir la totalitat o part d’una certificació (diploma, títol professional o certificat d’aptitud professional) sobre la base d’una experiència professional. Durant molt de temps, pocs empleats l’han utilitzat. Però des de la nova versió de la part dispositiva del 2002 –“Validation des acquis de l’expérience”: Validació dels coneixements adquirits per l’experiència – aquest procediment s’ha tornat popular.

Està obert als empleats, treballadors independentsValidació dels coneixements adquirits per l'experiència a França i voluntaris; pot donar lloc al reconeixement directe de la diplomatura sol·licitada pel candidat, al reconeixement de la diplomatura sota condicions, o a l’admissió del candidat per a cursar estudis conduents a l’obtenció del títol desitjat. Totes les certificacions no estan encara disponibles, però haurien d’estar-ho a la llarga. L’experiència de la qual és objecte la validació dels coneixements adquirits per l’experiència (VAE) ha de ser d’una durada mínima de tres anys.

La VAE té diversos avantatges, tant per a l’empleat com per a l’empresa. És un mitjà de reconeixement oficial de les competències adquirides mitjançant l’experiència laboral, personal, associativa, és també un sistema per reduir els temps i els costos de la formació.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , ,