Mútua d’empresa i pensió complementària a França

A França, la mútua d’empresa és una mútua col·lectiva amb l’objectiu de donar cobertura social als treballadors de l’empresa. Es fa càrrec de les despeses mèdiques no reemborsades per la Seguretat Social. Les mútues d’empresa tenen l’avantatge de ser molt menys costoses que una mútua individual. La mútua d’empresa pot ser opcional però, en la majoria dels casos, és obligatòria. A més de proporcionar cobertura social, té beneficis fiscals per a l’empresa i l’empleat.

La pensió complementària és una pensió concedida en addició a les pensions pagades pel règim de base de la Seguretat Social. Tots els empleats, independentment de la seva activitat professional, han d’estar afiliats a una institució de pensió complementària. Hi ha dos règims de pensió complementària: lARRCO per a tots els empleats i lAGIRC per a quadres. Un quadre cotitza doncs a l’ARRCO fins al màxim previst per la Seguretat Social, i a l’AGIRC per les quantitats superiors a aquest límit.

Pensió complementària a FrançaPer definició, la pensió complementària permet augmentar els ingressos rebuts en la jubilació. En efecte, mitjançant la contribució als fons de pensions complementàries, l’empleat acumula punts que donaran dret a una pensió, a més de la pensió del règim de base.

Les taxes de cotització salarial i patronal varien segons l’estatus i el sou de l’empleat i el sector de l’empresa. Per exemple, en la majoria dels sectors, la contribució de l’empleat per lARRCO és del 3% i la contribució patronal del 4,5%, si l’empleat és un quadre, la taxa global de la cotització pagada a un fons AGIRC és del 20,30%, repartit entre l’empleat (7,7%) i l’empresari (12,6%).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

 

Tagged ,

Expressar la causa en francès: à cause de, grâce à, en raison de

En francès, hi ha tradicionalment tres connectors que introdueixen la causa; funcionen de la mateixa manera però són semànticament diferents: à cause de, grâce à i en raison de. À cause de introdueix una causa considerada com negativa per l’emissor:

Les vols à destination de Paris sont annulés à cause de la neige.

Grâce à, per contra, presenta una causa considerada positiva:

Si j’ai réussi à obtenir ce travail, je peux dire que c’est grâce à toi.

En raison de no permet a l’emissor posicionar-se, així doncs presenta la causa de manera neutra, per tant, el presentador del telenotícies dirà:

Aujourd’hui, la circulation des trains de banlieue a été perturbée en raison de la grève des cheminots.

Dir “à cause de” significaria que pren partit i que jutja aquesta vaga d’innecessària, sense fonament, etc.

Aquestes tres expressions van seguides d’un substantiu: *à cause de que*, *grâce à de que* i *en raison de que* no són correctes i, per tant, no es poden utilitzar. Si no coneixeu el substantiu que correspon al verb, sempre es pot utilitzar l’expressió “le fait que“:

Il n’a pas pu la voir à cause de qu’elle est partie.

Il n’a pas pu la voir à cause du fait qu‘elle est partie.

Atenció a la locució dû à: molts catalanoparlants la utilitzen malament.

No podeu col·locar-la a l’inici de la frase (traducció literal de degut a). Dû à segueix al verb être:

Le retard des vols est dû à la neige

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , ,